CONTINUA LA PANTOMIMA

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL (20.04.2020)

En una situació com l’actual, en plena emergència sanitària pel Covid19, volem millorar la situació dels treballadors que s’estan deixant la pell en la lluita contra la pandèmia, estudiar amb antelació les condicions de treball per quan es pugui normalitzar la situació i planificar les necessitats futures per tal que no es torni a produir el descontrol total per manca de personal i de mitjans.

Contràriament, ens trobem que l’Administració no admet tractar temes relacionats amb les condicions laborals dels professionals que estan treballant a “destajo”, sota mínims de personal, sense instruccions clares, desbordats pel volum de feina, amb horaris de bogeria, emprant medis personals…

A la UGT ens preocupa moltíssim que continuem amb l’escenificació de suposades reunions de negociació per part de la Funció Pública, han estat quasi quatre hores de reunió per tractar només sis temes de menor transcendència respecte de la situació dantesca que es pateix a causa de la Covid-19.

APROVACIÓ PRÒRROGA PROGRAMA RENDIMENT PROFESSIONAL (PRP) PERSONAL PENITENCIARI

Tal com ja hem explicat en diversos comunicats, l’Administració prorroga fins a finals d’aquest any el PRP en els mateixos termes que els últims anys,  amb el suport de la resta de sindicats, ignorant així les reclamacions de millora proposades per la UGT per tal de reconèixer la tasca excepcional realitzada pel col·lectiu de professionals penitenciaris que posen en risc cada dia la seva seguretat, la seva salut i també la de les seves famílies.

APLICACIÓ GENERALITZADA DE LA INSTRUCCIÓ 1/2020 PER PRESTAR SERVEIS EN MODALITAT DE TELETREBALL

La Instrucció 1/2020, de 28 de febrer, va sorgir per l’Acord de la Mesa Sectorial de mesures per al personal que passava a prestar serveis al nou Districte Administratiu, mitjançant el qual aquests treballadors podran teletreballar fins a tres dies setmanals. La part sindical hem demanat l’aplicació generalitzada d’aquesta instrucció que permetrà una millor conciliació familiar als treballadors públics, i considerem que s’ha demostrat amb escreix durant aquesta crisi que aquesta modalitat de treball és aplicable a pràcticament qualsevol lloc de treball i que ha resultat imprescindible per garantir la prestació de serveis bàsics en aquesta situació excepcional i en àmbits on no esteva previst.

L’Administració no vol donar aquest abast a la Instrucció  i especifica que actualment la situació està regulada transitòriament per la Instrucció 3/2020, de 13 de març, mentre continuï l’emergència per la Covid-19.

RECONEIXEMENT DE MÈRITS AL PERSONAL QUE HA PRESTAT SERVEIS EN AQUESTA CRISI PEL CORONAVIRUS I PAGAMENT D’HORES EXTRES

En ser un tema competència de la MEPAGC per afectar a més col·lectius que els funcionaris es tractarà en aquesta Mesa de Negociació. La UGT hem exigit la convocatòria immediata de la MEPAGC, ja que la millor forma que té el Govern de començar a fer reconeixements als serveis públics és retornant tot el que deu als treballadors i treballadores: 60% paga extra 2013 i 100% paga extra 2014, 5% massa salarial, productivitat, FAS, dies d’APs, mesures de conciliació, etc.

INCORPORACIÓ DIRECTA A LES BORSES DE TREBALL DEL PERSONAL SELECCIONAT D’URGÈNCIA PER LA COVID-19

Es tractarà a les comissions de seguiment de cada una de les borses existents.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE 50 PLACES DE LA CATEGORIA D’AGENT DEL COS D’AGENTS RURALS

La UGT ens oposem a la valoració de la tinença de llicència d’armes en la fase de mèrits, considerem que desprestigia a un cos que ha de protegir la natura i la fauna i farem el possible per a que sigui eliminat.

Al document adjunt, trobareu resumides les bases de la convocatòria, que es publicaran tant bon punt es pugui normalitzar l’activitat administrativa.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA MESA SECTORIAL

S’aprova la modificació del reglament de la Mesa Sectorial del personal funcionari d’administració i tècnic per donar cobertura legal a les reunions de la Mesa realitzades per videoconferència i per tal que siguin vàlids els acords a què s’arribi per aquest mitjà.

Com ja hem expressat amb anterioritat, per a nosaltres els directius de la Generalitat han perdut tota credibilitat i aquesta reunió ens reafirma en la nostra posició perquè continuen abocant els treballadors i treballadores a una situació límit.

Denunciarem i demanarem totes les responsabilitats que calguin als responsables dels danys que es causin per incapacitat o per negligència. 

Salut i cuideu-vos!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 20 d’abril de 2020

UGT – Annex  al full informatiu de la reunió de la Mesa Sectorial de 20.04.2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE 50 PLACES
DE LA CATEGORIA D’AGENT DEL COS D’AGENTS RURALS

FASE D’OPOSICIÓ (màxim 50 punts) amb totes les proves obligatòries i eliminatòries

 • Primera prova
  • Primer exercici: Qüestionari sobre el temari general i el específic (80 preguntes en 105 minuts tipus test al torn lliure i 50  en 75 minuts al de promoció interna). Puntuació màxima 35 punts i mínima 17,5.
  • Segon exercici, tests aptitucionals per avaluar processos de raonament i aptituds intel·lectuals. Puntuació màxima de 15 punts i mínima de 7,5.
 • Segona prova, de personalitat: Contestar qüestions per avaluar els trets de la personalitat de l’aspirant. Qualificació d’apte o no apte.
 • Tercera prova, d’aptitud física. Quatre exercicis: circuit d’agilitat, pressió sobre banc, exercici aquàtic i cursa llançadors. S’hauran de superar tots els exercicis per obtenir l’apte.
 • Quarta prova, de competències professionals amb qualificació d’apte o no apte. S’hauran de realitzar qüestionaris de competències professionals i una entrevista.
 • Cinquena prova. Reconeixement mèdic de no patir cap causa d’exclusió medica per accedir al cos.
 • Sisena prova, coneixements de llengua catalana i castellana. S’hauran de realitzar si s’escau i tindran la qualificació d’apte o no apte.

FASE DE CONCURS (màxim 24,62 punts) en la que es valoraran 7 mèrits.

 • Treball desenvolupat
  • Torn lliure: Agent de l’escala bàsica: 0,25 punts per mes treballat fins a 14,12 punts.
  • Torn de promoció interna:
   • Agent auxiliar de l’escala auxiliar: 0,20 punts per mes treballat fins a 14,12 punts.
   • D1 guarda de reserva de fauna: 0,15 punts per mes treballat fins a 12,12 punts.
 • Titulacions acadèmiques. Màxim 5 punts. No es valora la titulació aportada com a requisit de participació.
  • Doctorat: 5 punts.
  • Màster universitari oficial: 4 punts.
  • Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau: 3 punts.
  • Diplomatura universitària o equivalent, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica: 2 punts.
  • Batxillerat, de tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests: 1 punt
 • Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) fins a un màxim de 1,5 punts. Només es valorarà el nivell de coneixements més alt.
  • Basic: 0,5 punts
  • Mitjà: 1 punt
  • Avançat: 1,5 punts
 • Coneixements de llengua catalana. Nivell C2: 1 punt
 • Coneixements d’idiomes estrangers, fins a un màxim d’1 punt. Nomès es valorarà el nivell més alt per idioma.
  • B2 o equivalent: 0,25 punts
  • C1 o equivalent: 0,5 punts
  • C2 o equivalent: 1 punt
 • Llicències d’armes, fins a un màxim de 2 punts.
  • Llicència d’armes tipus D (armes llargues ratllades per caça major): 1 punt.
  • Llicència d’armes tipus E (armes per a tir esportiu i escopetes de caça): 1 punt.
 • Proves superades per assolir la condició de personal laboral fix

Personal laboral fix D1 guarda de reserva de fauna: 2 punts

FASE FORMATIVA. Curs selectiu a l’ISPC de 530 hores lectives, sobre matèries de les funcions pròpies de la categoria. Serà obligatori i eliminatori. Es qualificarà entre 0 a 10 punts i s’haurà de superar amb un mínim de 5 punts i aprovar tots els mòduls del curs.

FASE DE PERÍODE DE PRÀCTIQUES. Tindrà una durada de 6 mesos, prestant serveis efectius a la DGAR. Amb qualificació d’apte o no apte. Estan exempts els que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d’agent o d’agent auxiliar durant un mínim de sis mesos, sempre que n’hagin obtingut una avaluació positiva.